AV - Taxatie Den Haaag.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AV

Algemene voorwaarden Staetelande Adviesgroep bv
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die Staetelande Adviesgroep bv opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren;
Staetelande Adviesgroep bv; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Staetelande Adviesgroep bv
Artikel 1 – Definities en werkingssfeer
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en     overeenkomsten waarbij Staetelande Adviesgroep bv diensten van     welke aard en onder welke benaming dan ook aan een opdrachtgever levert.
 2. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan     door opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover     deze uitdrukkelijk schriftelijk door Staetelande Adviesgroep bv     zijn aanvaard.
 3. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij     uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 – Aanbieding en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Staetelande     Adviesgroep bv zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 2. Indien Staetelande Adviesgroep bv op grond van de beschikbare     informatie er niet van overtuigd is dat Staetelande Adviesgroep bv     de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Staetelande Adviesgroep bv     de opdrachtgever schriftelijk of per email mee dat er eerst een     vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Staetelande Adviesgroep     bv de feitelijke opdracht kan starten.
 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Staetelande     Adviesgroep bv een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd,     dan wel nadat Staetelande Adviesgroep bv geheel of gedeeltelijk een     opdracht in uitvoering heeft genomen.
 4. Indien of nadat Staetelande Adviesgroep bv een offerte aan     opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is     gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan Staetelande     Adviesgroep bv de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot     stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Staetelande     Adviesgroep bv gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af     te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Staetelande     Adviesgroep bv zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie     gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtgever     of diens vertegenwoordiger te wijten is, is opdrachtgever aan Staetelande     Adviesgroep bv een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het     overeengekomen tarief.
 5. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct     zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen     na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Staetelande     Adviesgroep bv te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie     binnen deze termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan     met de inhoud van de opdrachtbevestiging
 6. Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen     zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door     haar daartoe aangestelde medewerkers van Staetelande Adviesgroep bv     zijn bevestigd
 7. Staetelande Adviesgroep bv is bevoegd om werkzaamheden door     derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze     werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks     onverminderd de verantwoordelijkheid van Staetelande Adviesgroep bv     voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 8. Opdrachtgever dient Staetelande Adviesgroep bv bij het geven     van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking     tot tekortkomingen en gebreken danwel gebreken die hem redelijkerwijze     bekend kunnen zijn.
 9. Staetelande Adviesgroep bv is niet aansprakelijk voor     gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen     welke opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen     zijn, en welke niet aan Staetelande Adviesgroep bv zijn     medegedeeld.
Artikel 3 – Specifieke bepalingen over bouwtechnische keuringen
 1. De bouwtechnische keuring bestaat uit een globale, non-destructieve,     visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een     momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of     tekortkomingen worden gerapporteerd. De aard van het onderzoek brengt met     zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van steekproeven, zodat niet     kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare gebreken of     tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden vermeld.
 2. Staetelande Adviesgroep bv zal haar werkzaamheden naar beste kunnen     en wetenschap verrichten, doch geeft echter geen garanties met betrekking     tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
 3. Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient ervoor zorg te dragen     dat het gebouw tijdens de inspectie voor Staetelande Adviesgroep bv     toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van mogelijk is.     Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet     toegankelijk is, of dat het object niet kan worden geinspecteerd, is Staetelande     Adviesgroep bv niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor     eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien     als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd,     dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen     inspectietarief.
 4. Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane     grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd, recht     onder het kruipluikdeksel indien het kruipluik aanwezig, redelijkerwijs     bereikbaar is en geopend kan worden. Indien deze inspectie aanleiding     geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één     persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer vanuit     de kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op eenvoudige wijze en     onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in     verband met veiligheid en Arbowetgeving. Voor alle inspecties is een droge     kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist
 5. Indien dit veilig kan worden daken, goten, overstekken, etc. tot een     maximale hoogte van ca. 6 meter (2 verdiepingshoogten) worden, staande op     de ladder, visueel geïnspecteerd. Indien hoger gelegen elementen dienen te     worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever     beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke     eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige     omstandigheden, met inachtneming van de Arbonormen, dit uitsluitend ter     beoordeling van Staetelande Adviesgroep bv
 6. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of     gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer     moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg     van weersinvloeden – worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet     geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
 7. Een bouwtechnische keuring is geen asbestinventarisatie. Indien     tijdens de uitvoering van de keuring asbestverdachte of asbesthoudende     toepassingen eenvoudig visueel waarneembaar is, zal Staetelande     Adviesgroep bv hiervan melding doen. Dit, zonder hiertoe een     verplichting op zich te nemen om visueel waarneembaar asbest verdacht     materiaal te melden. Aanwezigheid van asbesthoudende of asbestverdachte     toepassingen kan door middel van een bouwtechnische keuring niet worden     uitgesloten. Staetelande Adviesgroep bv aanvaardt geen     aansprakelijkheid voor het geval er onverhoopt toch sprake zou zijn     geweest van visueel zichtbare asbestverdachte of asbesthoudende     toepassingen.
 8. De objecten worden door Staetelande Adviesgroep bv, in het     kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk     geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun     functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te     inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de     vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare,     samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
 9. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Staetelande     Adviesgroep bv opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na     ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien     dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Staetelande     Adviesgroep bv door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen     wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan Staetelande     Adviesgroep bv kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht     onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de uitgevoerde inspectie, opgestelde     rapportages en verstrekte adviezen. Staetelande Adviesgroep bv     heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of     aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen     enkel recht kan doen gelden.
 10. De volgende specificatie vallen in elk geval niet onder een     bouwtechnische keuring:
 • controle of op basis van een bestek, tekeningen en/of een technische     omschrijving voldaan is aan een (koop-) aannemingsovereenkomst;
 • controle van niet gereinigde beglazing;
 • controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder     bodemvervuiling);
 • controle op noodzaak tot bodemsanering en opgave van (bodem-)     saneringskosten;
 • controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische     berekeningen en metingen;
 • controle van grondoppervlakte en perceel grootte;
 • (gespecialiseerd) onderzoek van de staat van de fundering of     constructie van een woning of aanbouw;
 • controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie,     anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische     hulpmiddelen;
 • controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze     visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
 • indicatie van de waarde van een woning;
 • controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van     overheidswege, zoals bouwvergunningen e.d;
 • controle op asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen, mits     specifiek een opdracht is gegeven voor een asbestinventarisatie;
 • controle op ondergrondse tanks;
 • verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen,     waaronder vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende     installaties en/of constructies te beoordelen;
 • hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring;
 • gedetailleerd bouwkundig onderzoek.
Artikel 4 – Prijzen
 1. Voor standaarddiensten zoals op de site wwwstaetelande.nl (en     daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en     condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.
 2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op     het tijdstip van de aanbieding van de offerte.
 3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot     uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren.     Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding     verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief of zal dit in     overleg bepaald worden.
 4. Kosten van gewenste aanvullingen en/of wijzigingen na het tot stand     komen van de overeenkomst door opdrachtgever zijn voor rekening van de     opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever krijgt altijd de actuele totaal prijs van de opdracht     bevestigd. Actuele prijzen en meerprijzen bij grotere of afwijkende     objecten zijn terug te vinden op de website van Staetelande Adviesgroep     bv
Artikel 5 – Diversen
 1. Het halen en brengen van sleutels wordt in verband met de juridische     aansprakelijkheid door Staetelande Adviesgroep bv niet gedaan!
 2. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van     herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en     zijn bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo     nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport     genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.
 3. De rapportages zoals bedoeld in deze voorwaarden worden digitaal     beschikbaar gesteld op het woningdashboard mijnwoning.nl Opdrachtgever     dient zelf een .pdf exemplaar van dit rapport te downloaden en te bewaren     op een eigen opslag device. Staetelande Adviesgroep bv garandeert     een bewaartermijn van ten minste 5 jaar op het dashboard van www.mijnwoning.nl
Artikel 6 – Betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen,     zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op     een door Staetelande Adviesgroep bv aan te wijzen bankrekening te     geschieden.
 2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege     in verzuim.
 3. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de     factuur), kan door Staetelande Adviesgroep bv aanspraak gemaakt     worden op:
 • De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage)     vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
 • De berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit     Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in     artikel 6:96 lid 4 BW.
 • De berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de     verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Tot aan het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn     betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven     rapportages bij Staetelande Adviesgroep bv.
 2. Het is opdrachtgever verboden de door Staetelande Adviesgroep bv     aan opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden     ter inzage te geven of af te staan, tenzij opdrachtgever al zijn     betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.
Artikel 8 – Intellectueel eigendomsrecht
 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met     betrekking tot de door Staetelande Adviesgroep bv vervaardigde     rapportages berusten bij Staetelande Adviesgroep bv.
 2. Staetelande Adviesgroep bv     heeft het recht de door Staetelande Adviesgroep bv     vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.
Artikel 9 – Opzegging/Beëindiging overeenkomst
 1. De tussen opdrachtgever en Staetelande Adviesgroep bv gesloten     overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop     opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van     betaling aan opdrachtgever is verleend dan wel op opdrachtgever de     wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
 2. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Staetelande     Adviesgroep bv gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet     tijdig nakomt, is Staetelande Adviesgroep bv bevoegd, zonder     ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met     opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de     aanspraken van Staetelande Adviesgroep bv op het overeengekomen     honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan     niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar     zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
 3. Staetelande Adviesgroep bv heeft, indien de omstandigheden als     in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met     opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn     uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van     schade en rente te vorderen.
Artikel 10 – Overmacht
 1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet     toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende     vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der     partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan     de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel  11 – Klachten en aansprakelijkheidsstellingen
 1. Opdrachtgever dient klachten jegens Staetelande Adviesgroep bv     met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of     aansprakelijkheidstelling voor schade binnen uiterlijk 14 dagen na de     uitvoering van de opdracht, danwel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming     of schade redelijkerwijs door opdrachtgever had kunnen worden     geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Staetelande     Adviesgroep bv te hebben gemeld. In ieder geval geldt een     vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van de inspectie of het     uitbrengen van de rapportage door Staetelande Adviesgroep bv
 2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in     behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn     betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat     opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Staetelande     Adviesgroep bv
 3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling     impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel     aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
 4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Staetelande     Adviesgroep bv bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde     geldigheidstermijn van 12 maanden worden uitgesloten van herinspectie     en/of schadevergoeding en kunnen niet in behandeling worden genomen.
 5. Klachten inzake facturen van Staetelande Adviesgroep bv dienen     zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum     door Staetelande Adviesgroep bv te zijn ontvangen.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Staetelande     Adviesgroep bv jegens opdrachtgever voor schade, direct of indirect,     op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet     tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten     overeenkomst door Staetelande Adviesgroep bv of door haar in het     kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat     daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Staetelande     Adviesgroep bv zal worden uitgekeerd. Iedere andere vorm van     schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens     gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld     dat een schadevergoeding voor rekening van Staetelande Adviesgroep bv     komt, geldt voor opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.
 2. Indien Staetelande Adviesgroep bv aansprakelijk is voor de     schade, heeft Staetelande Adviesgroep bv het recht om de schade op     eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te     (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde     medewerking te verlenen. Indien opdrachtgever tot herstel is overgegaan     zonder dat Staetelande Adviesgroep bv hierover vooraf schriftelijk     is geïnformeerd of Staetelande Adviesgroep bv de gelegenheid heeft     geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever     hiermee het recht op her inspectie en/of enige schadevergoeding.
 3. Staetelande Adviesgroep bv is niet aansprakelijk voor schade     ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge     van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid     vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of doorslaand vocht.
 4. Staetelande Adviesgroep bv is niet aansprakelijk voor schade     die is ontstaan als gevolg van door derden aan Staetelande Adviesgroep     bv verstrekte informatie die Staetelande Adviesgroep bv vervolgens     in haar rapportages heeft opgenomen. Staetelande Adviesgroep bv zal     in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is     verstrekt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Staetelande Adviesgroep bv voor alle     schade die Staetelande Adviesgroep bv mocht lijden als gevolg van     aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien deze schade ontstaan is     door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet     handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
 6. Indien er sprake is van een bouwtechnische keuring, worden in de     rapportages alleen zichtbare gebreken gemeld. Staetelande Adviesgroep     bv is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit     het niet vermelden van gebreken, noch voor gebreken waarbij is aangegeven     dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader     specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
 7. Staetelande Adviesgroep bv is niet aansprakelijk voor zaken die     Staetelande Adviesgroep bv niet geïnspecteerd heeft en waarvan Staetelande     Adviesgroep bv in de rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn     geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit     achterwege is gebleven.
 8. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade     wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel     waarop de schade is ontstaan, meegewogen.
 9. Staetelande Adviesgroep bv is niet aansprakelijk voor schade     die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende     toepassingen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van     opstallen of materialen.
Artikel 13 – Vervaltermijn
 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is opdrachtgever     gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Staetelande Adviesgroep bv     onverwijld schriftelijk aan Staetelande Adviesgroep bv mee te     delen.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze     ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had     behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan     het vorderingsrecht komt te vervallen.
Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle door Staetelande Adviesgroep bv te sluiten     overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Staetelande Adviesgroep bv is aangesloten bij de branche     organisatie voor bouwkundige keurders. Zie voor meer informatie bvbk.nl
 3. Klachten en geschillen tussen Staetelande Adviesgroep bv en     opdrachtgever zullen in voorkomende gevallen aan de branche organisatie     worden voorgelegd ter beoordeling.
 4. Op de overeenkomst tussen Staetelande Adviesgroep bv en     opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar     de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden     gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu